I. Bendrosios nuostatos

UAB „Anderus“, juridinio asmens kodas 302865899 (toliau -- Bendrovė) yra internetinės svetainės warmotech.lt, (toliau -- Interneto svetainė) savininkas ir valdytojas.

Bendrovės kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas info@warmotech.lt.

Atsakingo už duomenų apsaugą darbuotojo kontaktai -- el. pašto adresas info@warmotech.lt.

Pabrėžiame, kad, naudodamasis Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, svetainės lankytojas (toliau -- Naudotojas) sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Interneto svetainės Privatumo politikos nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Interneto svetaine. Perskaitęs Privatumo politiką ir toliau pasinaudojęs Interneto svetaine, Naudotojas patvirtina, kad sutinka su Privatumo politika.

Veiksmai, kai naudojami Naudotojo asmens duomenys, atliekami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas, o apie padarytus pakeitimus, kurie įsigalioja paskelbimo Interneto svetainėje dieną, Naudotojams pranešama Interneto svetainėje.

Išsami informacija apie Bendrovę, jos atstovų, tarp jų ir asmenų, atsakingų už Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenų apsaugą, kontaktiniai duomenys pateikti Interneto svetainės bloke „Kontaktai".

II. Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas -- UAB „Anderus“, juridinio asmens kodas 302865899, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Interneto svetainė -- internetinė svetainė warmotech.lt.

Naudotojas -- asmuo, kuris lankosi Interneto svetainėje.

Asmens duomenys -- bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu -- duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Duomenų gavėjas -- fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Pastaba: valdžios institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis, vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Slapukai (cookies) -- itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje svetainėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėse, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Bendrovės partneris -- tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

III. Asmens duomenų gavimo būdai ir tvarkymo tikslai

Duomenų valdytojas Naudotojų asmens duomenis gauna, kai:

(i) Duomenys apie Naudotoją surenkami tuomet, kai Naudotojas naudojasi Interneto svetaine (pvz., Naudotojui sutikus naudoti slapukus);

(ii) Naudotojo duomenys gaunami iš kitų asmenų (pvz., Naudotojui sutikus, Bendrovė duomenis apie jį gauna iš „Facebook", „Google").

Pažymėtina, kad Bendrovėje surinkti duomenys apie Naudotoją tvarkomi šiems tikslams:

a) siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę;

b) vykdyti netiesioginę rinkodarą.\ Bendrovė užtikrina, kad Naudotojo asmens duomenys nerenkami ir netvarkomi jokiems kitiems, nesusijusiems su nurodytaisiais, tikslams.

IV. Bendrovės renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų saugojimo trukmė. Tvarkymo teisinis pagrindas

Bendrovė, kaip Interneto svetainės surinktų duomenų asmens valdytojas, savo veikloje renka ir tvarko tik asmenų, vyresnių nei 16 m. amžiaus, asmens duomenis. Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis, patvirtintus Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra *renkami ir tvarkomi *siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei norint užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Interneto svetainių: internetinio protokolo (IP) adresas, garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys, pretenzijos bei skundai.

Bendrovė informuoja, kad ji suvokia Naudotojo asmens duomenų svarbą ir reikšmę, todėl deda visas reikiamas pastangas, užtikrindama šių duomenų saugumą ir konfidencialumą. Siekdama išvengti galimos neteisėtos prieigos prie asmens duomenų ar neteisėto asmens duomenų atskleidimo, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones ir jas nuolatos atnaujina. Nepaisant to, pripažįstama, kad net ir tinkamai parinktos bei įdiegtos techninės administracinės saugumo priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

Tvarkomus asmens duomenų saugojimo terminus Bendrovė nustato vadovaudamasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle ir atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus. Taigi, Bendrovė taip saugo Naudotojų asmens duomenis:\ -- Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės svetainės, saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos.

Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui, Bendrovė sunaikina tokius apie Naudotoją tvarkomus asmens duomenis.

V. Naudotojo teisės

Bendrovė savo veikloje kelia reikalavimą bei siekį užtikrinti Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenų saugumą ir tinkamą priežiūrą. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytoja, gerbia, laikosi ir įgyvendina šiais klausimais teisės aktų keliamus reikalavimus dėl tokių Naudotojo teisių:

-- teisės į informaciją. Naudotojas turi teisę būti informuotas apie Bendrovės atliekamą Naudotojo asmens duomenų tvarkymą;

-- teisės gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo asmens duomenimis;

-- teisės į Naudotojo asmens duomenų ištaisymą, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs;

-- teisės būti pamirštam, kai asmens duomenys duomenų valdytojui tampa nereikalingi siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jeigu Naudotojas atšaukia savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Naudotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės; Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

-- teisės apriboti Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; Bendrovei nebereikia Naudotojo asmens duomenų tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, tačiau jų reikia Naudotojui, siekiančiam pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

-- teisės prieštarauti Naudotojo asmens duomenų tvarkymui. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą; tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslui, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara;

-- teisės į asmens duomenų perkeliamumą. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu ar sutartimi ir tokie Naudotojo asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Tokiu atveju Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui;

-- teisės atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

Be jau išvardytų teisių, Naudotojas, jeigu mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bendrovė nurodo, jog visus reikiamus sprendimus priims ir būtinus veiksmus, įgyvendindama aptartas Naudotojo teises, atliks nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Naudotojo rašytinio kreipimosi gavimo dienos. Taip pat Bendrovė nurodo, kad, esant reikalui ir atsižvelgiant į kreipimosi bei situacijos sudėtingumą ir gautų kreipimųsi skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, Bendrovė, priėmusi sprendimą pratęsti minėtąjį terminą, įsipareigoja apie tai tinkamai pranešti Naudotojui, nurodydama termino pratęsimo trukmę ir tai lėmusias priežastis.

VI. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

Duomenų atskleidimas

Bendrovė, veikdama kaip Interneto svetainės valdytoja, vykdydama savo veiklą bei įgyvendindama prisiimtus įsipareigojimus, naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, IT sistemos administratorių, teisininkų, mokesčių konsultantų ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis. Kad galėtų pasiekti Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų, atsižvelgdama į konkretų asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė turi teisę perduoti ir perduoda Naudotojo asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. Tam tikrais atvejais Naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai, veikiančiai už Europos Sąjungos ribų. Tačiau Bendrovė užtikrina, kad tretiesiems asmenims Naudotojo asmens duomenys perduodami tik tokie ir tik tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinant jų pareigas ir užtikrinant Naudotojo teisėtus interesus. Bendrovė taip pat patvirtina, kad yra nustačiusi tinkamas apsaugos priemones, kuomet asmens duomenys būtų perduoti į valstybes, esančias ne Europos Sąjungoje, o Naudotojui užtikrinama galimybė naudotis visomis teisės aktuose įtvirtintomis jo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ir gynimo priemonėmis.

Bendrovė patikina, kad ji ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perduoda asmens duomenis, veikia atskirų tarp šalių sudarytų susitarimų, kuriais aptariamos trečiojo asmens pareigos Bendrovei bei kuriame įtvirtinama trečiojo asmens pareiga užtikrinti susitarimams vykdyti reikalingų perduotų asmens duomenų saugumą, taip pat ir įdiegti būtinas technines administracines saugumo priemones.

Bendrovė užtikrina Naudotojo asmens duomenų saugumą bei konfidencialumą, t. y. ji, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis, neturi teisės atskleisti Naudotojo asmens duomenų kitiems subjektams. Išimtys galimos tik tuomet, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas arba ją įpareigoja kompetentingos valstybinės institucijos.

Susipažindamas su šia Privatumo politika, Naudotojas patvirtina, kad jis suvokia ir priima savo įsipareigojimą saugoti savo prisijungimo prie Interneto svetainės duomenis (jei tokie yra) ir kitus asmens duomenis. Kartu jis patvirtina, kad suvokia, jog neturi teisės jokiems kitiems tretiesiems asmenims atskleisti minėtųjų prisijungimo vardo bei slaptažodžio, Asmens duomenų apie save, o kilus įtarimų, kad tokie duomenys buvo atskleisti ar žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant apie tai tinkamai pranešti Bendrovei.

VII. Slapukų (cookies) naudojimas

Interneto svetainėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Interneto svetainėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko svetainėje, leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl Naudotojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinys, pagreitėja Interneto svetainėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad slapukai naudojami daugumoje internetinių svetainių.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai -- tai slapukai, kurie yra būtini Interneto svetainės veikimui;

funkciniai slapukai -- tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Interneto svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

statistiniai slapukai -- tai slapukai, kurie naudojami Interneto svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai -- tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų sudominti Naudotoją.

Naudotojas, spustelėjęs „Sutinku" mygtuką specialiame blokelyje dėl slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Jeigu Naudotojas nesutinka, kad slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo".Naudotojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoreguodamas interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Interneto svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio mėn. 1 d. Jos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Internetinėje svetainėje, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainės lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.